Menu xếp dọc cực đẹp cho blog


1. Dán đoạn code sau trước thẻ: ]]></b:skin>
[code type="CSS"]#MenuLeft{padding: 0;margin: 0} #MenuLeft ul{padding: 0;margin: 0} #MenuLeft li{list-style-type: none} #MenuLeft .title{height:40px;background:url(https://3.bp.blogspot.com/-ipzKzNmdvo0/WVPnWay5L_I/AAAAAAAACIc/_DYfZ18QHbQBZFF1imqq0E7_XdBaJFzZgCLcBGAs/s1600/Ketoanthanhtu-title%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;font:bold 14px/40px Arial;color:#fff;text-align:center;text-transform:uppercase;display: block;margin-bottom: 6px} #MenuLeft .title2{height:30px;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-mYEMkKIQK4g/WVPngoAgYPI/AAAAAAAACIg/UKRmtyT3G0kvQcydNk540ANtqEhicdI_ACLcBGAs/s1600/Ketoanthanhtu-title2%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;text-align:center;display: block;margin-bottom: 8px;font:bold 12px/30px Arial;color: #000} #MenuLeft .title2:hover{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-Haavz14G9qM/WVPnukbQQ1I/AAAAAAAACIo/T87iQixio0g7f69kL88KIsFKMVuXNYp-gCLcBGAs/s1600/Keoanthanhtu-title2hv%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;color: #fff} #MenuLeft .title:hover{height:55px;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-ba_xVXwwa2Q/WVPnpd-4bAI/AAAAAAAACIk/pWugEWyxvOAOCkeeE6DwckT9IqZ45S0XQCLcBGAs/s1600/Keoanthanhtu-titlehv%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;font:bold 14px/55px Arial;color:#fff;text-align:center;text-transform:uppercase;display: block;margin-bottom: 6px} #MenuLeft #current{height:55px;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-ba_xVXwwa2Q/WVPnpd-4bAI/AAAAAAAACIk/pWugEWyxvOAOCkeeE6DwckT9IqZ45S0XQCLcBGAs/s1600/Keoanthanhtu-titlehv%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;font:bold 13px/55px Arial;color:#fff;text-align:center;text-transform:uppercase;display: block;margin-bottom: 6px} #MenuLeft .current1{background:url(https://4.bp.blogspot.com/-Haavz14G9qM/WVPnukbQQ1I/AAAAAAAACIo/T87iQixio0g7f69kL88KIsFKMVuXNYp-gCLcBGAs/s320/Keoanthanhtu-title2hv%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;color: #fff} #MenuLeft .ac{height:55px;background:url(https://4.bp.blogspot.com/-ba_xVXwwa2Q/WVPnpd-4bAI/AAAAAAAACIk/pWugEWyxvOAOCkeeE6DwckT9IqZ45S0XQCLcBGAs/s1600/Keoanthanhtu-titlehv%2Blan%2B2.PNG) no-repeat;font:bold 13px/55px Arial;color:#fff;text-align:center;text-transform:uppercase;display: block;margin-bottom: 6px} [/code]
2. Dán đoạn code sau vào trong HTML/Javacript
[code type="HTML"]
<div>
<ul id="MenuLeft">
     <li class="li0"> <a class="title lv1" title="HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ" href="http://ketoanthienung.org/khoa-hoc.htm">HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ</a><ul>
                            <li><a class="title2 " title="Các khóa học Kế toán" href="http://ketoanthienung.org/cac-khoa-hoc-ke-toan-tai-ke-toan-thien-ung.htm">Các
khóa học Kế toán</a></li>
<li>                
<a class="title2 " title="Lịch khai giảng"
href="http://ketoanthienung.org/gioi-thieu/lich-khai-giang-lop-hoc-ke-toan-tong-hop.htm">Lịch
khai giảng</a>
            
</li> <li>             
<a class="title2 " title="Học phí" href="http://ketoanthienung.org/giang-vien/chuong-trinh-giam-gia-khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh.htm">Học
phí</a>                     
</li> <li>               
<a class="title2 " title="Địa chỉ các Cơ sở"
href="http://ketoanthienung.org/gioi-thieu/dia-chi-hoc-ke-toan-thuc-hanh-thue-tong-hop-uy-tin-o-ha-noi.htm">Địa
chỉ các Cơ sở</a>      
</li></ul><a class="btnDk"
href="javascript:NewWindow_('http://ketoanthienung.org/cms/display/CommonControls/DangKyHoc.aspx','ImageList','664','488','yes','yes')">Đăng
ký học</a></li><li class="li1">             
<a class="title lv1" title="KẾ TOÁN THUẾ"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/tu-hoc-lam-ke-toan-thue-thuc-te.htm">                   
KẾ TOÁN THUẾ</a>                
<ul> <li>             
<a class="title2 " title="Hóa đơn Giá trị gia
tăng" href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/hoa-don-gia-tri-gia-tang-hoa-don-vat.htm">Hóa
đơn Giá trị gia tăng</a>                    
</li> <li>           
<a class="title2 " title="Lệ phí môn bài"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/quy-dinh-ke-khai-thue-mon-bai-qua-mang.htm">Lệ
phí môn bài</a>                  
</li> <li>               
<a class="title2 " title="Thuế Giá Trị Gia Tăng"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/tu-hoc-ke-khai-thue-gia-tri-gia-tang.htm">Thuế
Giá Trị Gia Tăng</a>            
</li> <li>                 
<a class="title2 " title="Thuế Thu Nhập Cá Nhân"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/tu-hoc-ke-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan.htm">Thuế
Thu Nhập Cá Nhân</a>                 
</li> <li>            
<a class="title2 " title="Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-lap-bao-cao-thue-thu-nhap-doanh-tam-tinh.htm">Thuế
Thu Nhập Doanh Nghiệp</a>                 
</li> <li>                
<a class="title2 " title="Các loại Thuế khác"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cac-loai-thue-khac-o-viet-nam.htm">Các
loại Thuế khác</a>                     
</li> <li>                
<a class="title2 " title="Mức xử phạt phạm về Thuế"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thue-ke-toan.htm">Mức
xử phạt phạm về Thuế</a>                
</li> <li>                  
<a class="title2 " title="Kế toán thuế cần Chú Ý"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/ke-toan-thue-can-biet-nhung-gi.htm">Kế
toán thuế cần Chú Ý</a>
                         </li> <li>         
<a class="title2 " title="Phần mềm HTKK mới nhất"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue-moi-nhat.htm">Phần
mềm HTKK mới nhất</a>
                         </li> <li>              
<a class="title2 " title="Những Luật Thuế Mới Nhất"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cap-nhat-nhung-luat-thue-moi-nhat-hien-hanh.htm">Những
Luật Thuế Mới Nhất</a>           
 </li></ul></li><li
class="li2">          
<a class="title lv1" title="NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nghiep-vu-ke-toan-doanh-nghiep.htm">               
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN</a>               
<ul> <li>             
<a class="title2 " title="Kế toán trên Excel"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/tu-hoc-lam-so-sach-ke-toan-tren-excel.htm">Kế
toán trên Excel</a>           
</li> <li>          
<a class="title2 " title="Kế toán Tiền Lương"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/ke-toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong.htm">Kế
toán Tiền Lương</a>
                         </li> <li>             
<a class="title2 " title="Kế toán Tài Sản Cố Định"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nghiep-vu-tai-san-co-dinh.htm">Kế
toán Tài Sản Cố Định</a>               
</li> <li>             
<a class="title2 " title="Công cụ dụng cụ - Hàng tồn
kho"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nhung-nghiep-vu-ve-cong-cu-dung-cu.htm">Công
cụ dụng cụ - Hàng tồn kho</a>                  
</li> <li>             
<a class="title2 " title="Doanh thu - Chi phí"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/chi-phi-va-doanh-thu-cua-doanh-nghiep.htm">Doanh
thu - Chi phí</a>               
</li> <li>
                      <a class="title2 "
title="BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nhung-diem-moi-ve-bhxh-bhyt-bhtn-kpcd.htm">BHXH
- BHYT - BHTN - KPCĐ</a>                 
</li> <li>
                      <a class="title2 "
title="Hỏi đáp kế toán - Thuế"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/hoi-dap-ke-toan-thue.htm">Hỏi
đáp kế toán - Thuế</a>               
</li></ul></li><li class="li3">
                        <a class="title lv1"
title="CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/che-do-ke-toan-doanh-nghiep-moi-nhat-hien-hanh.htm">              
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN</a>
                        <ul> <li>
<a class="title2 " title="Hệ Thống Tải Khoản Kế
Toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/he-thong-tai-khoan-ke-toan-moi-nhat.htm">Hệ
Thống Tải Khoản Kế Toán</a>            
</li> <li>               
<a class="title2 " title="Hệ Thống Chứng từ Kế
toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/so-sach-ke-toan-doanh-nghiep.htm">Hệ
Thống Chứng từ Kế toán</a>                
</li> <li>
                      <a class="title2 "
title="Hệ Thống Sổ Sách Kế Toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/he-thong-so-sach-ke-toan.htm">Hệ
Thống Sổ Sách Kế Toán</a>          
</li> <li>              
<a class="title2 " title="Định khoản - Hạch toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-dinh-khoan-hach-toan-trong-ke-toan.htm">Định
khoản - Hạch toán</a>              
</li></ul></li><li class="li4">                   
<a class="title lv1" title="MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu.htm">               
MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ</a>                
<ul> <li>            
<a class="title2 " title="Mẫu biểu về Hóa đơn"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-hoa-don-chung-tu-ke-toan.htm">Mẫu
biểu về Hóa đơn</a>           
</li> <li>               
<a class="title2 " title="Mẫu Biểu Kê Khai Thuế"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-bieu-ke-khai-thue-moi-nhat.htm">Mẫu
Biểu Kê Khai Thuế</a>                
</li> <li>                
<a class="title2 " title="Mẫu Chứng Từ Tiền
Lương"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-chung-tu-tien-luong.htm">Mẫu
Chứng Từ Tiền Lương</a>               
</li> <li>                
<a class="title2 " title="Mẫu Chứng Từ Hàng Tồn
Kho"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-chung-tu-hang-ton-kho.htm">Mẫu
Chứng Từ Hàng Tồn Kho</a>                 
</li> <li>              
<a class="title2 " title="Mẫu Chứng Từ Bán Hàng"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-chung-tu-ban-hang.htm">Mẫu
Chứng Từ Bán Hàng</a>                 
</li> <li>                
<a class="title2 " title="Mẫu Chứng Từ Tiền Tệ"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-chung-tu-tien-te.htm">Mẫu
Chứng Từ Tiền Tệ</a>                
</li> <li>             
<a class="title2 " title="Mẫu Chứng Từ Tài Sản Cố Định"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-chung-tu-tai-san-co-dinh.htm">Mẫu
Chứng Từ Tài Sản Cố Định</a>                
</li> <li>            
<a class="title2 " title="Mẫu báo cáo tài chính"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu/mau-bao-cao-tai-chinh-nam.htm">Mẫu
báo cáo tài chính</a>                 
</li></ul></li><li class="li5">                
<a class="title lv1" title="NGHỀ NGHIỆP - VIỆC
LÀM"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/tuyen-ke-toan-moi-tot-nghiep-tai-ha-noi.htm">                 
NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM</a>
                        <ul> <li>             
<a class="title2 " title="Công việc của người kế
toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cong-viec-cua-nguoi-ke-toan-trong-doanh-nghiep.htm">Công
việc của người kế toán</a>
                         </li> <li>              
<a class="title2 " title="Kinh Nghiệm Xin Việc Kế
toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/chia-se-bi-quyet-xin-viec-ke-toan-cho-cac-ban-sinh-vien.htm">Kinh
Nghiệm Xin Việc Kế toán</a>        
</li> <li>          
<a class="title2 " title="Mẫu đơn xin việc Kế
toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/mau-don-xin-viec-ke-toan-viet-tay.htm">Mẫu
đơn xin việc Kế toán</a>
                         </li> <li>            
<a class="title2 " title="Việc làm kế toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/viec-lam-ke-toan-tai-ha-noi.htm">Việc
làm kế toán</a>                
</li> <li>
                      <a class="title2
" title="Bài tập kế toán"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/bai-tap-ke-toan-co-loi-giai.htm">Bài
tập kế toán</a>                
</li> <li>           
<a class="title2 " title="Mẫu báo cáo thực tập"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/cac-mau-bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-toan.htm">Mẫu
báo cáo thực tập</a>                  
</li></ul></li><li class="li6">              
<a class="title lv1" title="VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/van-ban-phap-luat-ke-toan-moi-nhat.htm">          
VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI</a>
                        <ul> <li>         
<a class="title2 " title="Công Văn kế toán mới"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nhung-cong-van-ke-toan-moi-nhat-nam.htm">Công
Văn kế toán mới</a>                   
</li> <li>              
<a class="title2 " title="Thông Tư kế toán mới"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nhung-thong-tu-ke-toan-moi-nhat-nam-nay.htm">Thông
Tư kế toán mới</a>                
</li> <li>
                      <a class="title2 "
title="Nghị định - Luật kế toán mới"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc/nhung-nghi-dinh-moi-ve-ke-toan.htm">Nghị
định - Luật kế toán mới</a>                
</li></ul></li><li class="li7">           
<a class="title lv1" title="Tài liệu"
href="http://ketoanthienung.org/tin-tuc.htm">                   
Tài liệu</a>                 
</li><li class="li8">
                        <a class="title lv1"
title="Mẫu biểu"
href="http://ketoanthienung.org/mau-bieu.htm">               
Mẫu biểu</a>               
</li>
</ul>
<script type="text/javascript">
$(".btnDk").appendTo("#MenuLeft .li0");
    $("#MenuLeft
a.lv1").each(function () {
        var thisurl =
$(this).attr("href");
        if
(thisurl.length>0) {
            if
(document.URL.toLowerCase().indexOf(thisurl.toLowerCase()) > -1)
                $(this).addClass("ac");
        }
    })
</script>

[/code]

Viết bình luận

[facebook][blogger]

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget